Okullar Bilim Evleri….kapılarda

Okullar Bilim Evleri….kapılarda

Çocuğunuzun ilkokula hazır olup olmadığını anlamak için hangi alanda ne kadar geliştiği gözlemlenerek ilkokula hazır olup olmadığını anlayın. Son yıl

Okullara yeni tatil düzeni
Almanya, İran hava yolunu ABD baskısının ardından hava sahasından çıkardı
Derbi sonrası Fenerbahçe’de Ali Koç talimatı verdi

Çocuğunuzun ilkokula hazır olup olmadığını anlamak için hangi alanda ne kadar geliştiği gözlemlenerek ilkokula hazır olup olmadığını anlayın.

Son yıllarda okula hazır oluşluk kavramının üzerinde sıkça durulsa da okula hazır olmak ya da okul olgunluğunun ne olduğu konusu hâlâ tartışılmaktadır. Amerika’da 1997 yılında yapılan Ulusal Eğitim Hedefleri Paneli’nde (Anonymous, 1997) ortaya çıkan önemli kav­ramın, okula hazır bulunuşluk kavramının olduğu ifade edilmiştir.

Bu panelin sonuçları, erken çocukluk eğitiminin ve okul hazır bulunuşluğunun öneminin anlaşılmasını sağla­mıştır. Bu sonuçlar da sosyal politikaların değişmesine neden olmuştur.

Okula hazır oluş;
çocuğun yaşına paralel olarak gelişiminin yanı sıra öğrenme yaklaşım­ları, kavrama ve genel bilgi düzeyi konusunda aile ve çevresinin desteği doğrultusunda kendinden beklenen gerekli bilgi, beceri ve tutum seviyesine ulaşmasıdır.

Okula hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler

1-Fiziksel Sağlık ve Motor Koordinasyon
2-Sosyal Duygusal Düzenleme
3-Bilişsel Özelikler
4-Dil Gelişimi
5-Kurallar:

Bunun sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Çocukların okula başlamasıyla toplum tarafından çocuklardan ilk olarak yüksek başarı ve sosyal yeterlilik göstermeleri beklenmektedir.

Okula başlama yaşı ile coğrafik yerleşim ve sosyo-ekonomik düzeyin ilişkili olduğu bilinmektedir. Sosyal güvencede yaşanan finansal sorunlar, okula başlama yaşında güç­lükler yaşanmasına yol açmaktadır.

Özelikle az gelişmiş ülkelerde ailelerin yaşadığı ekonomik sorunlar, kız çocuklarının okula başlatılması ile ilgili güçlükleri de berabe­rinde getirmektedir.
Ayrıca düşük sosyo-ekonomik seviyedeki aileler erken dönemde çocuklarını okula yolladıklarında yoksullukla bağlantılı olarak çocukların eğitim ve gelişim seviyesinde oluşan yetersizlikler okula hazır oluştuğu da olumsuz yönde et­kilemektedir.

İlköğretimin Amaçları:

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,
Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklarına, çocuk haklarına ve uluslararası sözleş­melere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

Öğrencilerin milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini ve geliş­tirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

Öğrencileri, kendilerine, ailelerine topluma ve çevreye, olumlu katkıda bulunan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgö­rülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal kültürel, eğitsel bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle milli kültürünü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara toplumsal çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplu­mun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,
Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,
Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen girişimci, teknolojiyi etkili biçim­de kullanabilen planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek,

Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özeliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslek­leri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,

Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,

Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek,
Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilinci kazandırmak,

Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve teknik­lerini öğretmek,

Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek,

Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklendiği, gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazandırmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak,

Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereçleri, kaynakları ve zamanı verimli kullan­malarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır.

Yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci ve velisi için okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı önemli. Çünkü 2018-2019 eğitim öğretim döneminin planlaması buna göre yapılacak. Haberimizde yeni eğitim öğretim yılı için açıklanan takvemi derledik. 2018-2019 okullar ne zaman açılacak, 2018 yaz tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı:

2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

COMMENTS

WORDPRESS: 0