Şiddet Okullarda Kötü Sonuca Ters Dönüyor

Şiddet Okullarda Kötü Sonuca Ters Dönüyor

Bu bölümde anketle okul yöneticilerinden toplanan nicel ve nitel verilerin istatistik tekniklerle yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgulara dayalı s

70. Emmy Ödülleri’nde Kazananlar Kimmişler
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan vefat etti
Kurban Bayramı

Bu bölümde anketle okul yöneticilerinden toplanan nicel ve nitel verilerin istatistik tekniklerle
yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgulara dayalı sonuçlar verilmiştir.

Okul yöneticilerine göre şiddetin önlenmesinde okullarda alınan önlemlerin ilki . %
96,4 ile “Ziyaretçilerin okula girişlerinde kayıt defteri tutulmasıdır.” İkinci olarak
yöneticiler “Belirli aralıklarla öğrencilerin üstleri aranmaktadır.”görüşünü belirtmiştir
Şiddetin önlenmesinde alınan önlemlerin içerisinde en az orana sahip ifade “Okulun
giriş ve çıkış saatlerinde polis/jandarma görev yapmaktadır.” ifadesidir.

Yöneticiler okullarda alınan bazı fiziki önlemlerin şiddeti önlemede % 47,1 oranında
“Orta” düzeyde etkili olduğunu düşünmektedirler. Önlemlerin “Az” etkili olduğunu
düşünenlerin oranı ise % 13,1’dir

“Okulunuzda personeliniz tarafından öğrencilerinize karşı şiddet unsuru taşıyan
davranışlara rastlıyor musunuz?” sorusuna yöneticilerin % 92,6’sı “Hayır” cevabını
verirken. “Evet” cevabı verenlerin oranı % 7,4 olmuştur.

Okul yöneticileri okullarda bir şiddet olayı gerçekleştiğinde; en çok uyguladıkları
yöntemin öğrencileri “Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine yönlendirme.”
olduğunu (% 94,2). en az başvurdukları yöntemin ise “polise ve adli makamlara haber
vermek olduğunu belirtmişlerdir.”

Okul yöneticilerinin öğrencilerinin okul dışında şiddet olaylarına karışma duyumunu
alıp almadıklarıyla ilgili verdikleri “Evet” ve “Hayır” cevapları oran olarak
birbirlerine yakındır.

  1. Okul yöneticilerinin okuldaki genel öğrenci sayısı ve erkek öğrenci sayısına göre
    öğrencilerin şiddet olaylarına karışma duyumlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.

Lise yöneticileri şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmede en çok
tercih ettikleri yöntemin psikolojik danışma ve rehberlik servisi çalışmaları olduğunu
ikinci sırada ise velilerle görüştüklerini belirtmişlerdir.

Okul yöneticilerinin % 83,2’si şiddeti önlemeye yönelik planlarının mevcut olduğunu
belirtmişlerdir.


Okul yöneticilerinin % 33,5’i öğrencilerinin yaşadıkları mahalle/yerleşim yerini
işlenen suçlara göre düşük oranda suç işlenen bir yer olarak düşünürken, yüksek
oranda suç işlenen bir yer olarak düşünenlerin oranı % 9,0’dur.

Okul yöneticilerinin % 55,3’ü okulların bulunduğu mahalle/yerleşim yerini işlenen
suçlara göre düşük oranda suç işlenen bir yer olarak görmektedirler. Yöneticilerin %
9’u ise okulun bulunduğu yerleşim yerini yüksek oranda suç işlenen bir yer olarak
algıladıklarını belirtmişlerdir.

Okul yöneticilerine göre kendi okullarının öğrencileri % 96,7 oranında ev ile okul
arasındaki şiddetten, rahatsız olurken % 3,3 oranında okuldaki şiddetten rahatsız
Olmaktadır.

Okul yöneticilerinin okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak bakanlık ve diğer
kurumlar açısından ne yapılabileceği konusunda en çok dile getirdikleri husus; Bakanlığın öğrencilere af çıkarmamasıdır. Diğer kurumlar açısından yapılması en çok dile getirilen husus emniyet kuvvetlerinin okul ile ev arasındaki güvenliği daha iyi kontrol etmesidir. Yöneticiler tarafından velilerden en çok yapılması beklenen çocuklarına sahip çıkmaları ve takip etmeleridir. Yöneticiler okullarda alınması gereken önlemler içinde soysal ve kültürel faaliyetleri öncelikli görmektedirler. İkinci sırada ise öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini istemektedirler.

Okul yöneticileri şiddetin önlenmesinde öğrencilere görev ve sorumluluk verilmelisi
gerektiğini savunmaktadırlar. Okul yöneticilerinin öğretmenler açısından adaletli,
güven veren sevgiyle öğrencilere yaklaşmaları gerektiğini düşündükleri sonucuna
ulaşılmıştır. Yöneticiler şiddetin azaltılması için kendilerine düşün görevlerin de
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilere birey olarak değerli olduklarını daha çok
hissettirmelerinin gerektiğini belirtmişlerdir.

,ÖNERİLER

1) Zorbalık ve şiddet konusunda okul personeli eğitimden geçirilmeli.
2) Şiddete karışma riski taşıyan öğrenciler okul rehberlik servisi tarafından takip
edilmelidir.
3) Ulusal düzeyde şiddeti azaltmaya yönelik bir birim kurulmalı.
4) Şiddetin takibi açısından düzenli araştırmalar yapılmalıdır.
5) Velilerin okullarla olan iş birliği artırılmalıdır.
6) Emniyet kuvvetleri tarafından okul dışından öğrencilere yönelik şiddet önlenmeli.
7) Öğrencilere sosyal sorumluluk görevleri verilmelidir.
8) Okul yöneticileri, öğretmenler aynı olaylar karşısında aynı tepkiyi göstermeleri
sağlanmalıdır
9) Güvenli okul modeli geliştirilmelidir.

Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Yöneticiler açısından
Öğrencilere birey olarak değerli olduklarını daha çok hissettirmelidirler.

Adil davranmalıdırlar.
Yöneticiler öğrencilere evlat şefkatiyle yaklaşırsa
Öğrencilerle ilişkileri sevgi ve saygıya dayanmalıdır.
Velileri evinde ziyaret etmelidir.
Öğrenciyi yakından tanımalıdırlar.
Yöneticiler şiddetle başa çıkma konusunda eğitim almalıdır.
Stres ile başa çıkma eğitimi almadırlar.

COMMENTS

WORDPRESS: 0